Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla ścian zewnętrznych oraz dachów przyjmują następujące wartości:

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła U(max) [ W/(m2·K) ]
Od 1 stycznia 2014 r. Od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2021 r.
1 Ściany zewnętrzne:
  - przy ti ≥ 160C 0,25 0,23 0,20
  - przy 80C ≤ ti ≤ 160C 0,45 0,45 0,45
  - przy ti < 80C 0,90 0,90 0,90
2 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
  - przy ti ≥ 160C 0,20 0,18 0,15
  - przy 80C ≤ ti ≤ 160C 0,30 0,30 0,30
  - przy ti < 80C 0,70 0,70 0,70

gdzie: ti – temperatura pomieszczenia ogrzewanego

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż większość wykonawców porównuje obliczoną wartość współczynnika przenikania ciepła U dla dachu z wartością 0,25 W/m2K, jak dla ściany zewnętrznej. Jest to kardynalny błąd, gdyż dla dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość maksymalna współczynnika przenikania ciepła wynosi Umax = 0,20 W/m2K.

Istotne jest również to, że zgodnie z powyższą tabelą, w przyszłości wartość maksymalna współczynnika przenikania ciepła będzie maleć. Oznacza to konieczność zwiększania grubości warstwy izolacyjnej. Obecnie, aby spełnić wymagania z roku 2014 wystarcza warstwa około 22 cm. Do spełnienia wymagań z roku 2017 potrzebna będzie warstwa o grubości ok. 24 cm, natomiast przy warunku z roku 2021 - warstwa ok. 28 cm.

Nasza firma podchodzi do każdego zlecenia indywidualnie, grubość ocieplenia budynku dobiera się na podstawie przeprowadzonej analizy obliczeniowej, po wcześniejszej wizji lokalnej oraz inwentaryzacji konstrukcji. W/w obliczenia otrzymają od nas Państwo na piśmie, poświadczone przez inżyniera z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

 

O autorach:
dr hab. inż. Jacek Szafran

dr hab. inż. Jacek Szafran

Inżynier budownictwa z 14 letnim doświadczeniem w zawodzie, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz International Association for Shell and Spatial Structures, adiunkt na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

mgr inż. Artur Matusiak

mgr inż. Artur Matusiak

Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, z uzyskanym tytułem zawodowym magistra inżyniera, od 2015 roku asystent projektanta (inżynier budowy) w firmie Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k., od 2016 roku członek Zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Łódź.

Ostatnie artykuły:

7 lip 2016

Izolacja dachu

Dlaczego odpowiednia izolacja dachu jest tak ważna?   Dach jest zwieńczeniem budynku i częścią najbardziej wyeksponowaną na działanie czynników atmosferycznych. Prawidłowe wyko... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie poddasza

Dlaczego odpowiednie ocieplenie poddasza jest tak ważne? Dach jest najbardziej wyeksponowaną częścią budynku, wystawioną bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. W zależności ... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie budynku

Dlaczego właściwe ocieplenie budynku jest tak ważne? Wybór odpowiedniego ocieplenia oraz prawidłowe jego wykonanie wpływają nie tylko na oszczędności kosztów ogrzewania, ale r&oacu... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie fundamentów

Dlaczego odpowiednie ocieplenie fundamentów jest tak ważne? Ocieplenie fundamentów wykonuje się w celu ograniczenia przepływu ciepła z budynku do gruntu. W przypadku braku oci... Czytaj więcej

7 lip 2016

Hydroizolacja fundamentów

Dlaczego właściwa hydroizolacja fundamentów jest tak ważna? Hydroizolacja fundamentów to jeden z najważniejszych etapów budowy nowego budynku. Rzetelnie i solidnie wykonana ... Czytaj więcej